Tack för detta året!
Integritetspolicy

Integritetspolicy för Thebig5.se

Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för den webbsida du nu besöker (thebig5.se). Denna webbsida ägs och drivs av Daniel Lövstedt AB, 559273-4262.

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Thebig5.se verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant innan du fortsätter ta del av informationen på denna webbsida.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende kan utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De uppgifter som behandlas är de som uppgivits vid registrering till tävlingen via thebig5.se samt övriga uppgifter som krävs inom ramen för att tävlingen ska gå att genomföra.

Inhämtning av data

All inhämtning av data sker via vår sajt www.thebig5.se via ett system från biljettkiosken.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla informationen ovan för dessa ändamål:

  • För att kunna genomföra tävlingen.
  • För att skicka vårt startpaket till dig.
  • För att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra produkter och tjänster.
  • För att informera dig om framtida tävlingar
  • För att informera dig om uppdateringar av den här integritetspolicyn
  • För att förbättra och utveckla tävlingen
 
Samtycke

Genom att anmäla dig till tävlingen accepterar du villkoren och samtycker till att:

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan komma att skicka meddelanden inklusive, men inte uteslutande, tävlingsinformation och direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post eller elektronisk kommunikation (så som telefon, sms  eller e-post) eller på annat sätt som du gett ditt medgivande till vid anmälan till tävlingen via thebig5.se.

Alla bilder som rapporteras in i samband med tävlingen får användas av oss på våra hemsidor, i sociala medier samt andra digitala och analoga kanaler i syfte att marknadsföra tävlingen.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer vi anlitar för bl.a. hantering av sms- och e-postutskick. Dessa leverantörer har endast rätt att behandla dina personuppgifter för vår räkning och just i samband med att tjänsten utförs.

Thebig5 kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Polismyndigheten, om vi anser oss skyldiga att göra det enligt lag.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra så till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådan utlämning. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med tävlingen kan uppgifterna, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de som anges i denna integritetspolicy.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse

Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt en gång per år och utan angivande av skäl. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. 

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra deltagare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du anmäler dig till tävlingen, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada. 

Cookies och liknande teknik

Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Ändringar i integritetpolicyn

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på denna webbsida. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och din användning av denna webbsida regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Daniel Lövstedt AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för denna webbsida.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på nedan adress:

Daniel Lövstedt AB

info (a) thebig5.se 

Bli medlem du med